Badania psychologiczne do orzeczenia o niepełnosprawności Kraków

Nasza Pracownia Psychologiczna prowadzi badania psychologiczne do orzeczenia o niepełnosprawności Kraków, tj. wystawia opinie na potrzeby Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, a także na potrzeby innych instytucji (np. do ZUS czy sądu).

Badania psychologiczne do niepełnosprawności

Badania psychologiczne do orzeczenia o niepełnosprawności Kraków składają się z rozmowy, wywiadu i testów psychologicznych.

Diagnoza psychologiczna

  • Badanie osobowości do orzeczenia o niepełnosprawności – pomiar cech osobowości,
  • Testy organiczne (badania psychologiczne do orzeczenia do niepełnosprawności Kraków) – pomiar funkcji poznawczych, m.in. uwaga, pamięć, orientacja wzrokowo-przestrzenna oraz funkcje wykonawcze,
  • Badanie ilorazu inteligencji – pomiar inteligencji i IQ.
  • inne, według potrzeb.

Cena za badania psychologiczne do orzeczenia o niepełnosprawności Kraków:
wynosi od 250 zł.

Badania psychologiczne do orzeczenia o niepełnosprawności Kraków

Badania psychologiczne do orzeczenia o niepełnosprawności Kraków kończą się wydaniem opinii i raportów z badań dla zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności lub innych instytucji (np. ZUS czy do sądu).

Podstawowe narzędzia badawcze stosowane przez psychologów naszej Pracowni Psychologicznej w diagnostyce:

Testy osobowościowe
MMPI-2 Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości
ACL Lista przymiotnikowa ACL – do diagnozy osobowości
EPQ-R Kwestionariusz Osobowości Eysencka
MSEI Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny
NEO-PI-R Inwentarz Osobowości
PTS Kwestionariusz Temperamentu
STAI Inwentarz Stanu i Cechy Lęku
PROKOS Profil Kompetencji Społecznych
FCZ-KT Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu
DINEMO Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej
CISS Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych
IVE Kwestionariusz Impulsywności
KKS Kwestionariusz Kompetencji Społecznych
LBQ Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego

Diagnostyka inteligencji
APIS Do pomiaru inteligiencji ogólnej
CFT Test inteligencji Cattella
TMS-K Test Matryc Ravena do pomiaru intelgencji
Test inteligencji WAIS (ang. Wechsler) – do określenia ilorazu IQ

Narzędzia przesiewowe do oceny zaburzeń poznawczych
FAB – Frontal Assessment Battery
MMSE Mini Mental State Examination
MoCA Test

Testy neuropsychologiczne
Testy płynności
Test fluencji słownej
Badanie płynności Chicago
Test płynności Newcombe
Arkusz płynności złożonej
Testy służące do oceny koordynacji wzrokowo-ruchowej

Badania psychologiczne do orzeczenia o niepełnosprawności Kraków wymaga wcześniejszej rejestracji terminu badania psychologicznego.