SMS-15 Skala Motywacji Sytuacyjnej dla dzieci

BLOG Pracownia Psychologiczna Psycholog.KR

Kwestionariusz do badania psychologicznego narzędziem Skala Motywacji Sytuacyjnej SMS-15 dla dzieci.

Pozycje testowe w Skali SMS-15

Dlaczego wykonujesz tę aktywność?

 1. Ponieważ ta aktywność jest ciekawa.
 2. Ponieważ oczekują tego moi bliscy (np. rodzice).
 3. Ponieważ ta aktywność sprawia mi przyjemność.
 4. Ponieważ robię to dla mojego dobra.
 5. Nie wiem. Osobiście nie jestem przekonany/a, czy warto.
 6. Ponieważ mogę sobie udowodnić, że potrafię pracować ciężej niż inni.
 7. Ponieważ ta aktywność rozwija moje zdolności.
 8. Ponieważ liczę na uzyskanie nagrody.
 9. Osobiście nie jestem przekonany/a, czy jest mi to potrzebne.
 10. Ponieważ chcę uniknąć kary.
 11. Ponieważ mogę sobie udowodnić, że jestem lepszy/a od innych.
 12. Ponieważ ta aktywność sprawia mi satysfakcję.
 13. Ponieważ ta aktywność jest dla mnie ważna.
 14. Ponieważ mogę sobie udowodnić, że potrafię odnosić większe sukcesy niż inni.
 15. Uważam, że ta aktywność marnuje mój czas.

Procedura badania psychologicznego SMS-15

Zadaniem osoby badanej jest ustosunkowanie się do każdego ze stwierdzeń (Załącznik) według 7-stopniowej skali Likerta, gdzie 1 – Zdecydowanie nie zgadzam się a 7 – Zdecydowanie zgadzam się. Wyniki dla poszczególnych podskal należy zsumować.

Wymiar motywacji wewnętrznej tworzą itemy: 1, 3, 12, regulacji zewnętrznej: 2, 8, 10; regulacji przez identyfikację: 4, 7, 13; regulacji introjektowanej: 6, 11, 14 oraz amotywacji: 5, 9, 15.

Należy cytować:

Skalski, S. (2019). The Situational Motivation Scale (SMS-15) for Children: Design and Preliminary Psychometric Properties Assessment. Pedagogical Contexts, 1(12). https://doi.org/10.19265/KP.2019.112191