Czujność, kontrola hamowania i lokalne utlenowanie krwi mózgowej w korze przedczołowej -różnice w typach prezentacji ADHD

BLOG Pracownia Psychologiczna Psycholog.KR

Powszechnie uznaje się, że dowiedzione nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu płatów przedczołowych wpływają na deficyty poznawcze u dzieci z ADHD. Celem badania psychologicznego była ocena czujności uwagi, kontroli hamowania oraz lokalnego utlenowania krwi mózgowej (rCBO‌2 , ang. regional cerebral blood oxygenation)‌ w korze przedczołowej (PFC od ang. prefrontal coretex) u dzieci z ADHD. W badaniu wzięło udział 150 dzieci z ADHD oraz 51 dzieci bez zaburzeń neurorozwojowych (TD children, ang. typically developing children) w wieku 9-12 lat. Dzieci z ADHD wykazały upośledzenie czujności (skrócona wersja testu zegara Mackwortha), kontroli hamowania (Test Stroopa), odmienne wzorce rCBO‌2 w PFC, a także niższą aktywację korową w zadaniu poznawczym. Różnice omawiane są w typach prezentacji ADHD.

Skalski, S., & Dobrakowski, P. (2020). Vigilance, Inhibitory Control and Regional Cerebral Blood Oxygenation in the PFC – Differences in ADHD Types of Presentations. Advances in Cognitive Psychology, 16(3), 202–212. https://doi.org/10.5709/acp-0297-5