Polska Adaptacja Changes in Outlook Questionnaire (CiOQ)

BLOG Pracownia Psychologiczna Psycholog.KR

Polska Adaptacja Short form of the Changes in Outlook Questionnaire (CiOQ / CiOQ-S) pn. Kwestionariusz Nowej Perspektywy (Kwestionariusz KNP). Narzędzie do badania psychologicznego, do pomiaru: potraumatyczny wzrost (inwentarz potraumatycznego rozwoju), skutki traumy, wpływ traumy, efekty traumy – pomiar (skala wpływu zdarzeń), następstwa zdarzenia traumatycznego.

Kwestionariusz Nowej Perspektywy (KNP)

Abstrakt PL

Celem badania była adaptacja skróconej wersji kwestionariusza Changes in Outlook Questionnaire do oceny pozytywnych i negatywnych następstw dla zdarzenia traumatycznego. Właściwości psychometryczne kwestionariusza zbadano na próbie 369 osób (231 kobiet, 138 mężczyzn). Do oceny trafności narzędzia zastosowano Zrewidowaną Skalę Wpływu Zdarzeń i Inwentarz Potraumatycznego Rozwoju. Kwestionariusz prezentuje zadowalającą spójność wewnętrzną oraz trafność zbieżną i różnicową. Współczynnik alfa Cronbacha wynosi 0,85 dla skali zmian pozytywnych oraz 0,83 dla skali zmian negatywnych. Kwestionariusz składa się z 10 itemów ułożonych w 2 skalach.

The Changes in Outlook Questionnaire – wersja skrócona

Zadaniem badanego jest ustosunkowanie się do 10 stwierdzeń wg 6-stopniowej skali Likerta, gdzie 1 oznacza zdecydowanie się nie zgadzam, a 6 – zdecydowanie się zgadzam. Wyniki dla obu podskal należy zsumować.

Doświadczenie przykrego zdarzenia może powodować pewne zmiany i reakcje w funkcjonowaniu człowieka. Zaznacz, w jakim stopniu poniższe stwierdzenia odnoszą się do Ciebie, uwzględniając poniższą skalę. Pamiętaj, nie ma tutaj odpowiedzi dobrych ani złych. Najważniejsze, by odpowiadać zgodnie z własnym sumieniem.

1 = Zdecydowanie się nie zgadzam
2 = Nie zgadzam się
3 = Raczej się nie zgadzam
4 = Raczej się zgadzam
5 = Zgadzam się
6 = Zdecydowanie się zgadzam

  1. Bardziej doceniam moje życie.
  2. Moje sprawy zaczęły mnie przerastać.
  3. Bardziej cenię sobie relacje z innymi.
  4. Czuję się, jakbym był(a) w stanie zawieszenia.
  5. Żyję teraz pełnią życia.
  6. Przestałem(am) mieć zaufanie do siebie.
  7. Mam większą wiarę w ludzi.
  8. Mam większe problemy w kontaktach z innymi.
  9. Mam większy szacunek do ludzi i rzeczy.
  10. Nic mnie już nie cieszy.

KNP Pozytywne: 1,3,5,7,9

KNP Negatywne: 2,4,6,8,10

KNP Pozytywne
Sten

Wynik surowy
KNP Negatywne
Sten

Wynik surowy
11
252
36-1435-6
415-1847
519-2058-10
621-22611-13
723-24714-16
825-26817-20
927-28921-27
1029-301028-30

Abstrakt EN

The aim of the study was to adapt the shortened version of the Changes in Outlook Questionnaire to measure both positive and negative changes following in the aftermath of adversity. Psychometrical characteristic of an instrument was examined in the study with 369 participants (231 females, 138 males). Impact of Event Scale-Revised and Posttraumatic Growth Inventory was used as tool for assessing validity. Questionnaire showed satisfactory internal consistency as well as convergent and divergent validity. Cronbach’s alpha is 0.85 for the positive changes scale and 0.83 for the negative changes scale. The instrument includes 10 items arranged in 2 scales.

Należy cytować:

Skalski, S. (2019). Kwestionariusz Nowej Perspektywy do pomiaru pozytywnych i negatywnych skutków traumy. Polska adaptacja Short Form of the Changes in Outlook Questionnaire. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J – Paedagogia-Psychologia, 32(3), 307-317. doi: http://doi.org/10.17951/j.2019.32.3.307-317