Skala lęku przed wojną i skala uporczywego myślenia o wojnie

BLOG Pracownia Psychologiczna Psycholog.KR

Według dotychczasowych badań wojna powoduje narażenie na traumę nie tylko wśród jej uczestników i uchodźców, ale także w szerszych zbiorowościach, na które wpływ mają relacje z wojny w środkach masowego przekazu. Ponadto według innych raportów dysfunkcyjny lęk oraz negatywne uporczywe myślenie mogą być wyraźnymi wskaźnikami zdrowia psychicznego w obliczu kryzysu. Celem przeprowadzonego przez nas badania była konstrukcja i wstępna ocena właściwości psychometrycznych Skali Lęku przed Wojną (ang. War Anxiety Scale; WAS) oraz Skali Uporczywego Myślenia o Wojnie (ang. War Persistent Thinking Scale; WPTS). W badaniu wzięło udział 553 Polaków w wieku od 18 do 81 lat (w tym 57% kobiet), a także 216 ukraińskich uchodźców wojennych w wieku od 18 do 61 lat (w tym 79% kobiet), którzy przybyli do Polski. Obie skale wykazały jednoczynnikową strukturę o silnej spójności wewnętrznej (α ∈ <0.83;0.93>). Wyniki WAS i WPTS były powiązane dodatnio z miarami lęku uogólnionego, objawów zespołu stresu pourazowego, depresyjności, obaw w zakresie wykorzystywania energii jądrowej, a także ujemnie z miarą prężności psychologicznej. Uzyskane dane wskazują, że WAS i WPTS są skutecznymi i ważnymi narzędziami w badaniach klinicznych oraz praktyce.

Zadaniem uczestnika jest określenie częstotliwości objawów w okresie ostatnich dwóch tygodni na pięciostopniowej skali Likerta, gdzie 1 = „wcale” a 5 = „codziennie lub prawie codziennie”.

War anxiety (WAS)
Miałem zawroty głowy, gdy myślałem o wojnie.
Miałem problemy ze snem, ponieważ myślałem o wojnie.
Czułem niepokój, gdy myślałem o wojnie.
Straciłem apetyt, bo myślałem o wojnie.
Miałem mdłości lub inne problemy żołądkowe, gdy myślałem o wojnie.
Czułem się przemęczony, bo myślałem o wojnie.
Miałem duszności, gdy myślałem o wojnie.

Persistent thinking about war (WPTS)
Nie mogłem przestać myśleć o wojnie.
Te same myśli o wojnie w koło krążyły w mojej głowie.
Myśli na temat wojny mimowolnie wpadały do mojej głowy.
Myśli na temat wojny zajmowały całą moją uwagę.
Zadawałem sobie wiele pytań o dalszy przebieg wojny, ale nie znalazłem żadnej
odpowiedzi.
Myślenie o wojnie nie pozwalało mi skupić się na innych rzeczach.
Nie mogłem nic zrobić, bo wciąż myślałem o wojnie.

Artykuł: http://doi.org/10.31234/osf.io/q85jc

Kwestionariusz „Skala Lęku Przed Wojną”: http://doi.org/10.13140/RG.2.2.34413.05600

Kwestionariusz „Skala Uporczywego Myślenia o Wojnie”: http://doi.org/10.13140/RG.2.2.36090.77761

Należy cytować: Surzykiewicz, J., Skalski, S. B., Niesiobędzka, M., Gladysh, O., & Konaszewski, K. (2022). Brief screening measures of mental health for war-related dysfunctional anxiety and negative persistent thinking. https://doi.org/10.31234/osf.io/q85jc